Algemene Voorwaarden en privacy beleid van

Jutta Koehler | Uitgeverij de Wijze Keizerin, gevestigd te Nijmegen.
Versie geldig vanaf 7 mei 2021

Artikel 1 – Identiteit van Jutta Koehler

Jutta Koehler – Chinese voedingsleer & stofwisselingstypes | Uitgeverij De Wijze Keizerin
Centrum Sarvata, Schependomlaan 17e, 6542 RL Nijmegen

e: info@juttakoehler.nl
t: 06 4193 4169
KvK nr. 27335580
CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten, lid nummer 20180936, level 4
Aangesloten bij het GAT – Geschillen Alternatieve Therapeuten

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden en het privacy beleid wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst (ook op afstand) en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Jutta Koehler worden geleverd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: natuurlijke persoon een product of dienst wil aanschaffen of deelneemt aan een activiteit, georganiseerd door Jutta Koehler
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Activiteit: iedere cursus, workshop, seminar, lezing of training die onder welke naam dan ook door Jutta Koehler wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (ook op afstand);
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; hier: Jutta Koehler
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Jutta Koehler en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden en het privacy beleid zijn van toepassing op elk aanbod van Jutta Koehler en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Jutta Koehler en de consument.
 2. Jutta Koehler zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Jutta Koehler zijn in te zien.

Artikel 4 – Privacy beleid algemeen

 1. Jutta Koehler geeft veel om de privacy van haar klanten. Ze verwerkt daarom uitsluitend gegevens die ze nodig heeft voor (het verbeteren van) haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over de consument en het gebruik van haar diensten door de consument heeft verzameld. Jutta Koehler stelt consumenten-gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
 2. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aansluitende dienstverlening van Jutta Koehler en op alle overige diensten en producten die Jutta Koehler aanbiedt.

Artikel 5 – Privacy bij gebruik van en bezoek aan de website en cookies

Bezoek aan de website

 1. Bij het bezoeken van de website van Jutta Koehler worden verbindingsgegevens van de computer verzameld waarmee de consument de website bezoekt. Daarnaast worden de pagina’s die de consument bezoekt, datum en duur van het bezoek, identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website geregistreerd. Overige persoonlijke gegevens wordt niet verzameld.
 2. Op de website worden enkel functionele en analytische cookies gebruikt.

Gebruik van Google Analytics
De website maakt gebruik van de dienst ‘Google Analytics’. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Voor meer informgtie, zie https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us#intro

De consument kan ervoor zorgen dat geen cookies meer worden opgeslagen. Dat kan in door de instelling in de eigen browser aan te passen.

Webhosting en e-mail
Jutta Koehler neemt webhosting- en emaildiensten af van STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlijn. www.strato.nl. Strato gebruikt consumentengegevens niet voor eigen doeleinden. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van de persoonsgegevens van de consument te voorkomen. Voor meer informatie zie www.strato.nl/veiligheid/

Contactformulier en privacy
De consument heeft de mogelijkheid om via het contactformulier op de website contact op te nemen met Jutta Koehler. Jutta Koehler vraagt hierbij de volgende gegevens:

 • naam
 • email adres
 • reden voor het contactverzoek

Jutta Koehler gebruikt deze gegevens om het contactverzoek te beantwoorden. De naam wordt verzameld om de consument persoonlijk te kunnen aanspreken; het emailadres is nodig om aan het contact verzoek te voldoen. Na 30 dagen wordt het complete contactverzoek verwijderd.

Jutta Koehler neemt diensten af van WordPress.

WordPress ontvang geen gegevens van consumenten en slaat deze dan ook niet op.

Jutta Koehler neemt tevens diensten af van Mailpoet.
De website van Jutta Koehler maakt gebruik van de plug in mailpoet,  6 rue Dieudé
13006, Marseille, FRANCE, VAT number: FR 52538230186;  een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Mailpoet verzamelt data over het aantal geopende nieuwsbrieven en clicks voor de emails/nieuwbrieven die zijn verzonden, maar verzamelt geen data van de nieuwsbrief ontvangers. Zie ook: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

Persoonsgegevens bij bestelling van diensten of producten via de webshop

 1. De webshop maakt gebruik van de plug in Woocommerce, The old Biscuit Mill, 375 Albert Road, Cape Town, Western Cape, 7915 South Africa.
 2. Ten behoeve van het leveren van producten of diensten vanuit de webshop verzamelt Jutta Koehler via Woocommerce de NAW-gegevens en het emailadres van de consument. Het opvragen van het emailadres is nodig om de bestelbevestiging naar de consument te sturen en om de consument op de hoogte te houden van het afhandelen van de bestelling.
 3. Bij het bestellen van een dienst of product bestaat de mogelijkheid om het telefoonnummer te vermelden. Dit is vrijwillig en maakt een snelle contactopname mogelijk, indien de consument een verzendadres/emailadres foutief of onvolledig heeft aangegeven.
 4. Woocommerce is gekoppeld aan betaalprovidors. Hierbij gaat het om de data: NAW, emailadress, payment providor identifier.

Betaalprovidor Mollie

 1. De betaling van de diensten en producten via de webshop wordt geregeld via de betaalprovider Mollie, Keizersgraacht 313 te Amsterdam (mollie.com/nl).
 2. Mollie voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid, opgesteld door de Europese Bankautoriteit en krijgt toezicht van de Nederlandsche Bank. Voor meer informatie zie mollie.com/nl/privacy en www.mollie.com/nl/enterprise/.

Privacy bij het versturen van de producten van de webshop
Niet digitale producten van de webshop worden per post verstuurd. Wanneer de producten niet door de brievenbus passen, wordt gebruikt gemaakt van post dienstverleners zoals dhl. Om pakketten te kunnen versturen, geeft Jutta Koehler de NAW gegevens van de consument door aan de postdienstverlener.

Privacy op de factuur van de webshop

De consument ontvang na betaling van een producten of dienst via de webshop een automatische factuur. Op de factuur die de consument ontvangt, staan de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats van de consument
 • emailadres
 • een korte omschrijving van de dienst/het product
 • de kosten van de dienst of het product
 • btw tarief dat van toepassing is.

Duur van de opslag
Jutta Koehler bewaart de gegevens van de consument niet langer dan de verplichte wettelijke termijn.

Gegevens bij een product review
Er bestaat de mogelijkheid om een beoordeling te geven over een product/dienst in de webshop van Jutta Koehler. Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd:

 • naam/afkorting/initialen/pseudoniem van de consument
 • emailadres
 • beoordeling

De naam die bij de beoordeling wordt geplaatst kan ook geanonimiseerd worden genoemd (bijv. als afkorting of pseudoniem). Het emailadres word verzameld om te kunnen verifiëren dat de beoordeling inderdaad afkomstig is van een reële persoon. Het emailadres wordt niet gepubliceerd en wordt niet doorgegeven aan derden.

Jutta Koehler controleert dat de reviews die via de website worden aangegeven op authenticiteit.

Jutta Koehler verwerkt positieve en negatieve reviews van producten. Doorslaggevend is hierbij wel dat de reviews een zakelijke in houd hebben en vrij zijn van beledigingen.  Er is geen sprake van sponsering van de reviews of betaling voor de reviews.

Artikel 6 – Nieuwsbrief/blog

 1. Consumenten hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor de nieuwsbrief/blog. Hiervoor worden naam en emailadres van de consument verzamelt. In de nieuwsbrief worden ervaringen, nieuws gedeeld en deelt Jutta Koehler haar nieuwe aanbod en cursussen via de nieuwsbrief. de naam van de consument is nodig om hem fatsoenlijk aan te spreken. Het emailadres is nodig om de nieuwsbrief op te sturen.
 2. De gegevens worden bewaard zo lang de nieuwsbrief/blog bestaat. De consument kan zich op ieder moment weer van de nieuwsbrief/blog afmelden. Dit is duidelijk kenbaar gemaakt onderaan de nieuwsbrief/blog.
 3. De consument kan zijn naam en emailadres uit het bestand van de abonnees compleet laten verwijderen door een email te sturen naar info@juttakoehler.nl. Jutta Koehler geeft aan dit verzoek binnen 30 dagen gehoor.
 4. De gegevens van de abonnees worden niet doorgegeven aan derden.

Artikel 7 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jutta Koehler langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Hiervoor heeft Jutta Koehler 5 werkdagen tijd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Jutta Koehler is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Jutta Koehler treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij producten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Uitsluiting herroepingsrecht bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Jutta Koehler.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Jutta Koehler. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Jutta Koehler verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 11 – Verplichtingen van Jutta Koehler bij herroeping

 1. Jutta Koehler stuurt na de melding van herroeping na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Jutta Koehler vergoedt de betalingen voor het product van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Jutta Koehler aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
 3. Jutta Koehler gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 12 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten, diensten en activiteiten genoemde prijzen zijn in euro, afhankelijk van het producten inclusief btw of vrijgesteld van btw. De tarieven en prijzen staan vermeld op de website.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Jutta Koehler zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jutta Koehler kenbaar heeft gemaakt.
 3. Jutta Koehler is niet aansprakelijk voor foutief vermelde adressen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Jutta Koehler tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Jutta Koehler bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Door Jutta Koehler georganiseerde activiteiten

 1. Aanmelding
  Aanmelding voor een activiteit geschiedt schriftelijk (via de webshop of via email). Bij aanmelding gaat de consument akkoord met deze voorwaarden. De voorwaarden zijn duidelijk kenbaar gemaakt. Minimaal een week voor aanvang van de activiteit – of bij latere aanmelding zo snel mogelijk – ontvangt de consument alle praktische gegevens.
 2. Betaling en plaatsing
  Inschrijving gebeurt naar volgorde van binnenkomst van aanmelding en na ontvangst van betaling. De consument is pas van een plaats verzekerd als het geld voor de activiteit is ontvangen. Plaatsing voor een activiteit gaat tot het maximum aantal consumenten/deelnemers bereikt is.
 3. Annulering door de consument
  Annulering door de consument is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de activiteit en dient schriftelijk te worden gemeld.
 4. Annulering door de Jutta Koehler
  Jutta Koehler heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit zo vroeg mogelijk voor de geplande aanvang van de activiteit bekend te maken. Een eventueel reeds betaald deelnamebedrag wordt gerestitueerd. Annulering van een activiteit door Jutta Koehler, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.
 5. Uitval van lessen
  Bij afwezigheid van Jutta Koehler wordt in overleg met de cursisten besloten de uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.
 6. Verhindering van de consument

Verhindering van de consument geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

 1. Cursusmaterialen en auteursrechten
  De uitgereikte cursusmaterialen zijn eigendom van Jutta Koehler. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende consument en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.
 2. Wijzigingen in data
  Jutta Koehler behoudt zich het recht voor om voor aanvang van een activiteit eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data door te voeren. Als deze voor de consument van toepassing zijn, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kan de consument binnen twee weken schriftelijk de aanmelding intrekken. De consument ontvangt dan een volledige restitutie van het betaalde bedrag.
 3. Aansprakelijkheid
  Jutta Koehler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte of ongevallen van consumenten, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de docent.
 4. Online invulversie van online vragenlijsten

Jutta Koehler biedt de consument van bepaalde seminars/workshops de mogelijkheid om hun aandachtspunten met behulp van een online questionnaire in kaart te brengen. Hiervoor worden de naam en het emailadres gevraagd. Dit is nodig om te verifiëren dat het zich daadwerkelijk om een deelnemer van de activiteit gaat. De ingevulde questionnaires worden verwijderd na 30 dagen.

 1. Evaluatie en feedback

Na afloop van een activiteit kan Jutta Koehler de consument nog een keer benaderen en om feedback middels een online in te vullen vragenlijst vragen. Hiervoor vraagt Jutta Koehler om het emailadres, de naam/pseudoniem van de consument. Het invullen van het feedback formulier is vrijwillig. De ingevulde feedback formulieren worden na 30 dagen verwijderd.

Artikel 15 – Betalingen, anders dan via de webshop

 1. In de meeste gevallen heeft de consument de mogelijkheid om via de webshop te betalen (zie artikel 5).
 2. In de overige gevallen kan de consument een factuur ontvangen of kan hij contant betalen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jutta Koehler te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat de consument door Jutta Koehler is gewezen op de te late betaling en Jutta Koehler de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Jutta Koehler gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Jutta Koehler kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Jutta Koehler hanteert de Betalingsvoorwaarden van Omnicas incasso Breda, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda, onder nummer 20107393. Ten behoeve van een incassoprocedure worden de factuurgegevens doorgegeven aan Omnicas. Hun privacy beleid is hier in te zien: https://omnicas.net/Betalingsvoorwaarden/

Betaling via een door Jutta Koehler uitgestelde een factuur

Jutta Koehler heeft een zakelijke betaalrekening bij Triodos Bank NV, Utrechtseweg 44 Postbus 55, 3700 AB Zeist. Zie voor meer informatie: https://www.triodos.nl/nl/particulieren/privacy-statement/

en https://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/privacy-cookie-statement/.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jutta Koehler.
 2. Bij Jutta Koehler ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jutta Koehler binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Jutta Koehler in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Jutta Koehler en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Dossier (m.b.t. het consult)

 1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Jutta Koehler, als behandelaar, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van de consument.
 2. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die Jutta Koehler, na expliciete toestemming door de consument, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 3. Jutta Koehler gaat zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens van de consument en zorgt er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens van de consument.
 4. Jutta Koehler heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 5. De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de consument. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van Jutta Koehler. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als Jutta Koehler vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens, dan zal Jutta Koehler de consument eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Bewaartermijn
Deze gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

19 – Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

De consument heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van de verstrekte gegevens. Een verzoek hiertoe kan de consument indienen via info@ juttakoehler.nl. Ook heeft de consument het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

20 – Auteursrecht

De inhoud van de website is onderhevig aan het auteursrecht. Het kopiëren, verveelvoudigen, oplagen of verspreiden ervan – op welke manier dan ook – mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jutta Koehler