GEGEVENS JUTTA KOEHLER

Jutta Koehler (tevens Uitgeverij De Wijze Keizerin)
Schependomlaan 17e, 6542 RL Nijmegen, Nederland
www.juttakoehler.nl
KvK nr. 27335580, CAT lidnr. 20180936, level 4, Lid van GAT – Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals wettelijk wordt vereist 20 jaar bewaard.

BEHANDELOVEREENKOMST

Door dit document te ondertekenen, erkent de cliënt dat:

 • De cliënt in behandeling gaat bij Jutta Koehler en op de hoogte is gesteld van de gevraagde tarieven. Deze zijn in te zien op de website www.juttakoehler.nl. De consulten zijn vrijgesteld van BTW en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • De cliënt op de hoogte is van de door Jutta Koehler gebruikte behandelvorm(en).
 • De cliënt zich verplicht alle relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Jutta Koehler zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.
 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht. Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van Jutta Koehler in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van Jutta Koehler beëindigt.
 • De behandeling door Jutta Koehler eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure (volgens de wet WWKGZ) en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie: klachtenafhandeling geschiedt door de stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met Jutta Koehler.
 • Betaling plaatsvindt contant of voorafgaand aan het consult.  
 • De cliënt op de hoogte is van het feit dat Jutta Koehler een cliëntendossier bijhoudt.
 • Jutta Koehler dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
 • De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en Jutta Koehler wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak .
 • De cliënt op de hoogte is dat medische gegevens of informatie versleuteld verzonden dienen te worden naar de behandelaar. Op het moment dat medische of persoonlijke informatie niet versleuteld wordt verzonden kan de behandelaar op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken of verkeerd terecht komen van deze informatie en alle gevolgen die daar uit voort vloeien.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 48 uur van tevoren zijn afgezegd, met € 80 in rekening worden gebracht.
 • De Chinese voedingsleer en de leer van de stofwisselingstypes niet geschikt zijn om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Ze zijn bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten van de cliënt.
 • Ongeneeslijke ziekten met behulp van de Chinese voedingsleer en de leer van de stofwisselingstypes niet weggenomen kunnen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten mag worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid is en blijft.
 • Ook Jutta Koehler een recht op privacy heeft. Daarom zijn (geluids)opnames tijdens het consult niet toegestaan.
 • Voor aankopen en betalingen via de webshop de volgende algemene voorwaarden en het privacy beleid van toepassing zijn: https:// www.juttakoehler.nl/privacybeleid/
 • Na het lezen en tekenen van deze overeenkomst is de cliënt ingelicht en geeft toestemming voor behandeling.

"*" geeft vereiste velden aan

*verplicht
Toestemming voor behandeling*
DD dot MM dot JJJJ